Titanium Theme for Socialkit v1.0
Try Titanium Theme 1
Try Titanium Theme 2